Dil Seçiniz
Türkçe
English
German
 
Para Birimi Seçiniz
tl
usd
eur
gbp
 
 
 

Emlak Tipi

 
 
 
 

Sizi Haberdar Edelim

Döviz Kuru

  • USD

    USD 4.76

  • EUR

    EUR 5.51

  • GBP

    GBP 6.29

Multilanguage Error! « Geri Dön

emlakla ilgili önemli bilgiler

emlakla ilgili önemli bilgiler


EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

PAFTA: Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

ARAZİ: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir

ADA: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

MEVZİİ İMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.

ARSA (imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile İmar parseli' dir.

KOORDİNELİ ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir

ROPERLİ KROKİ: İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.

İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

TEVHİD : Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

KAT İRTİFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

CİNS TASHİHİ; Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

İSKAN: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

KAT MÜLKİYETİ : Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

SATIŞ VADİ : Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir. 21- HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

MÜSTAKİL TAPU : Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.

DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

VERASET İLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.

MİRASIN İNTİKALİ : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.

ŞUFA HAKKI: Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.

ŞERH: Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.

İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

HACİZ : İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.

İZALE-İ ŞUYU: hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.

İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

KURU MÜLKİYETİ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.

İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

KİRALAMA İŞLEMİ: Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.

EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

VERASET BEYANI :Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

376.DİLEKÇE : Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.

TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERİ : Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.

HACİZ:Alacaklıya,borçludan alacağını resmi yolla almak.Borçlunun parasına veya malına el koymak.

İPOTEK:Alınan paraya karşılık,bir gayrimenkul üzerine konulan rehin (satılmaz )şartı,alacaklının alacağının garantisi.

TASHİN:Yanlışını düzeltme ,yanlışının yerine doğrusunu koymak.

TAFSİLAT:Ayrıntı

İKTİSAP:Kazanma,edinme,edinim

TEMLİK:Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi,mülk sahibi etme,mülk olarak verme.

MÜBADELE:Değiştirme,değiş tokuş

MÜELLİF:Kitap yazan veya hazırlayan,bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse

RE'SEN:Kimseye bağlı olmaksızın,kendi başına,bir şeyi kendi bildiği gibi yapmak,hiç kimseye danışmadan.

DAHL:Müdahale etmek,karıştırmak,tesir etmek,girmek.

DERZ:İki yapı öğesini yatay veya düşey doğrultuda ayıran ve bağlayıcı özellikte başka bir malzeme ile doldurulmuş aralık.

MUHDESAT:Arsa veya arazi üzerinde malikinden başka bir kimse veya paydaşlardan birisi tarafından :yapılan yapı, tesis veya dikilen şeylerin (ağaç,meyve gibi)tümü

ECREMİSİL:Hazine arazilerini işgal edenlerden alınan tazminattır.Alınan vergisidir.Kullanımdaki elde edilen gelir,esas alınarak idarece talep edilen tazminat.

İKSA:Yapı kazılarında,yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı,kazı yüzeylerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme denir.

TEDİYE:Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme ,ödeme yapmak

HUSUMET:Hasım olma durumu ,düşmanlık yada düşmanlığa varacak şekilde arada sorunlar olması.

İŞTİRA:Tek taraflı irade beyanıyla ,bir malı satın almak hakkıdır.Resmi sözleşmeye yada ölüme bağlı tasarrufa&